Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller för G Jonassons El AB med organisationsnummer 556787-6395 och reglerar behandling av G Jonassons El AB:s kunders personuppgifter.

”EU-lagstiftning” avser Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

”Tillämplig Dataskyddslag” avser sådan integritets- och personuppgiftslagstiftning, samt annan eventuell lagstiftning, som är tillämplig på den personuppgiftsbehandling som sker under G Jonasson El AB integritetspolicy inklusive nationell sådan lagstiftning och EU-lagstiftning, såsom denna kan komma att förändras över tid.

G Jonassons El AB respekterar din personliga integritet och ser till att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss.

Nedan finns information om vilka uppgifter om dig som kan förekomma i våra register, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas samt dina rättigheter.

Vårt mål är att utveckla och förbättra våra tjänster och produkter för att kunna ge bra erbjudanden till dig. För att kunna göra detta behandlar vi dina personuppgifter. Nedan hittar du förklaringar till dessa kategorier. Du är inte skyldig att lämna dina uppgifter till oss, men om du inte gör det är det inte säkert att vi kan erbjuda dig alla våra tjänster och produkter, till exempel ROT-avdrag.

Kunduppgifter är uppgifter om dig som person kopplat till din beställning av varor och/eller tjänster. Detta kan vara, ditt namn och personnummer, din adress och e-postadress samt telefonnummer.

Uppgifterna kan nå oss på olika sätt:

  • Genom dina kontakter med oss.
  • Genom att inhämta uppgifter från andra externa källor t ex. personregister eller vid kreditupplysning.

Vad vi använder uppgifterna till.

För att vi skall få behandla dina personuppgifter måste det finnas stöd i gällande lagstiftning, det måste finnas en rättslig grund för behandlingen. För att vår behandling av dina personuppgifter skall vara laglig krävs det att den är nödvändig.

Detta för att kunna fullfölja avtalet med dig och/eller fullgöra en för G Jonassons El AB rättslig förpliktelse.

För att kunna tillhandahålla tjänster och produkter behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, med stöd av vilken rättslig grund och hur länge vi spar uppgifterna. Tiden som vi spar dina personuppgifter varierar utifrån vad uppgifterna är till för. Vi spar aldrig uppgifter längre än vi behöver för aktuellt ändamål.

Tillhandahålla och fullgöra avtal om tjänster och produkter.

Vi behandlar kunduppgifter för att kunna tillhandahålla produkter och tjänster för dig, fullgöra avtal och tillvarata våra rättigheter enligt avtalet. Vi behöver till exempel kunna identifiera dig som kund, hantera dina beställningar, hantera dina fakturor och betalningar för tjänster och produkter, kreditupplysning, registervård, felsöka och avhjälpa fel, hantera synpunkter och reklamationer av tjänster och produkter.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse.

Tillhandahålla och förbättra vår service till kunder.

Vi behandlar dina kunduppgifter såsom vi behandlar din ärendehistorik och för att ständigt kunna utbilda våra medarbetare samt förbättra vårt arbetssätt för att på så vis alltid kunna erbjuda dig bästa möjliga service.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal, intresseavvägning. G Jonassons El AB har berättigat intresse av att upprätthålla en god kundservice.

Informationssäkerhet för att förhindra missbruk av tjänster och produkter.

Vi behandlar kunduppgifter för att kunna tillvarata säkerheten för våra produkter och tjänster och att upptäcka och förhindra bedrägerier, virusattacker mm.

Rättslig grund: Intresseavvägning. G Jonassons El AB har ett intresse av att säkerheten och rättslig förpliktelse.

Fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, myndigheternas föreskrifter, beslut, begäran eller riktlinjer och för att tillvarata våra intressen.

Vi behandlar dina kunduppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag eller annan författning, myndigheters föreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer, exempelvis sparar vi underlag i enlighet med bokföringslagen och lagen om elektrisk kommunikation.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

  • Som huvudregel spar vi dina kunduppgifter för ändamålen som angetts ovan så länge du är kund hos oss och i upp till 24 månader därefter.
  • Fakturerings- och betalningsändamål, som en del av bokföringsunderlag eller för att kunna tillvarata våra intressen sparar vi uppgifter upp till 10 år efter det att underlaget skapades eller så länge som en eventuell tvist pågår.
  • Att fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, myndighets föreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer sparar vi kunduppgifter så länge som i lagen angivs.

Till vem lämnar vi ut dina uppgifter?

Till underleverantörer som behandlar uppgifter för vår räkning. Vi anlitar underleveran- törer för att kunna leverera våra produkter och tjänster. Detta innebär att även de behöver viss information om dig som kund. Dessa parter får inte använda dina personuppgifter för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller produkten eller på de villkor som vi anger.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande lagstiftning har du ett antal rättigheter som innebär att du kan få information om och kontroll över dina egna personuppgifter.

Här listar vi dina rättigheter och i slutet av dokumentet hittar du kontaktuppgifter på G Jonassons El AB.

Du har normalt rätt att utnyttja dina rättigheter nedan kostnadsfritt. Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får vi dock antingen ta ut en rimlig avgift eller att välja att inte tillmötesgå begäran.

Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål och normalt inom en månad. Om ytterligare tid skulle krävas eller om vi av någon anledning inte kan tillmötesgå din begäran kommer vi att informera dig om detta. Vi kan även komma att begära ytterligare information från dig om det krävs för att vi skall kunna bekräfta din identitet och säkerställa att det är du och inte någon annan som försöker få tillgång till eller kontroll över dina personuppgifter.

Rätt till tillgång av dina personuppgifter.

Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig och om så är fallet kommer vi att informera dig om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de uppgifter som vi behandlar. Om du begär ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en rimlig avgift för detta.

Rätt till rättelse.

Det är viktigt för oss att de personuppgifter som vi har om dig är korrekta. Om uppgifterna är felaktiga har du rätt att vända dig till oss och be att få uppgifterna rättade. Du har även rätt att begära att uppgifter läggs till om något saknas, om tillägget är relevant med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Vi kommer att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter, att rättelse har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka informationen om rättelse har lämnats ut.

Rätt att bli raderad.

Du har rätt att vända dig till oss för att begära att dina personuppgifter raderas:

  • Om uppgifterna inte behövs för de ändamål de samlats in för.
  • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar samtycket.
  • Om du motsätter dig personuppgiftbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  • Om behandlingen av dina uppgifter inte har följt gällande rätt.
  • Om radering krävs för att uppfylla rättslig skyldighet.

 

I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om radering t ex. om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna. Om radering sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter att radering har skett. Vi kommer även på din begäran informera dig om vem/vilka information om radering har lämnats ut.

Kontaktuppgifter till G Jonassons EL AB.

Telefon: 0302 46777

E-mail: info@gjonassonsel.se

Postadress: Brunstorpsvägen 46 443 95 Stenkullen

Klagomål.

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt kan du lämna in ett klagomål direkt till oss eller till Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig är G Jonassons EL AB som ansvarar för våra kunders personuppgifter.

Som personuppgiftsansvarig bestämmer vi ändamålet och medlen för behandlingen.

Dataskyddsombud.

Vårt dataskyddsombud övervakar att vi följer gällande lagstiftning och behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt.

Ändring av integritetspolicyn på G Jonassons EL AB kan komma att ske. Den ändras på samma sätt som övriga villkor och leveransbestämmelser som du har hos oss. Vi kommer att meddela ändring på vår webbplats www.gjonassonsel.se.